MY FAMILY :-                    
  SHRI. WAMANRAO ANANDRAO KHATI ( FATHER )  
  SAU. PRABHAVATI WAMANRAO KHATI ( MOTHER )  
 
 
 
 
 
 
(BROTHER) (BROTHER) (BROTHER) (ME)   (SISTER)   (SISTER)  
DR. VIJAY   SHRI. JAY   SHRI SHRIKRISHNA MAHESH   DR. MAYA SAU.DAYA
& SAU. NANDA & SAU JYOTI SAU. SUHAS & SAU. RITA & DR. SUDHAN
& SHRI. GIRISH
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
(SON)   (SON)   (SON)     (SON)   (DAUGHTER) (SON)  
SHRI MILIND SHRI. RAHUL SHRI. TUSHAR SHRI. KEDAR MISS. ASHWINI SHRI.MANAS
and   and   and   and   and   and  
(DAUGHTER) (DAUGHTER) (SON)   (DAUGHTER) (DAUGHTER) (SON)  
SAU. RENU SAU. SMITA SHRI. TEJAS MISS. KETKI MISS. VAISHANVI SHRI. HARSHAL
 
PHOTOS OF MY FAMILY :-     MY PHOTO     MY WIFE    
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    (RITA)    
    EDUCATION :- MSc-Tech (Geo),
    (MAHESH)   POST GRADUATE DEPLOMA IN FASHION
         
   
 
CREATIVE WORK DONE BY RITA  
         
 
  MY DAUGHTER   MY SON    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    (KETKI)   (KEDAR)